Zapytanie ofertowe na system HIS, ERP, RIS dla SP ZOZ w Mońkach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Monkach zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na system HIS, ERP, RIS dla SP ZOZ w Mońkach zgodnie z szczegółowy opisem przedmiotu zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 24.11.2023 r. 27.11.2023 do godz. 12.00 na adres sekretariat@szpital-monki.h2.pl.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Odpowiedzi

Zapytanie cenowe poprawione

Załącznik nr 1 do zapytania – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do zapytania – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia