Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej SP ZOZ w Mońkach na poziomie leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego w zakresie schorzeń, które są istotną przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości, efektywności oraz dostępności do udzielanych świadczeń medycznych w zakresie Pracowni RTG, Pracowni Endoskopii, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, Ośrodka Dziennego oraz Oddziału Rehabilitacji. W wyniku projektu nastąpi przeniesienie świadczeń w zakresie badań endoskopowych z poziomu oddziału wewnętrznego na rzecz AOS, tym samym zwiększenie dostępności do tego rodzaju badań pod kątem wykrywalności chorób nowotworowych układu pokarmowego. Ponadto nastąpi przeniesienie świadczeń opieki medycznej z poziomu Oddziału Rehabilitacji do Ośrodka Dziennego w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz zwiększenie jakości i dostępności do diagnostyki RTG w zakresie chorób układu oddechowego, chorób nowotworowych oraz chorób układu kostno-mięśniowego. Główną grupą docelową projektu stanowić będą osoby dorosłe powiatu monieckiego oraz powiatów ościennych korzystający ze świadczeń diagnostyki endoskopowej, RTG oraz rehabilitacji leczniczej zarówno w warunkach stacjonarnych jak również ambulatoryjnych i dziennych, w szczególności pacjenci w zakresie chorób układu kostno – mięśniowego, chorób nowotworowych, chorób układu oddechowego. Ponadto grupą docelową jest również personel medyczny szpitala w szczególności bezpośrednio zaangażowany w realizację świadczeń objętych projektem. Projekt będzie realizowany w ramach trzech zadań inwestycyjnych: Zadanie 1. Doposażenie i wymiana aparatury medycznej w Pracowni Endoskopii oraz wykonanie niezbędnych prace remontowych i dostosowawczych Zadanie 2. Wymiana przestarzałego aparatu RTG w Pracowni Rentgenodiagnostyki Zadanie 3. Zakup aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Rehabilitacji oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej, Zadanie 4. Zakup urządzenia do sterylizacji W wyniku realizacji projektu przewidywane jest osiągnięcie następujących wskaźników: Liczba wspartych podmiotów leczniczych-1 szt., Ludność objęta ulepszonymi usługami zdrowotnymi-9724 osób